fbpx

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Ημερ/νία Έκδοσης:                            29.05.2021
Ημερ/νία Τρέχουσας Έκδοσης:         15.11.2023
Αριθμός Τροποποιήσεων:                  4
Τελευταία Προσθήκη / Μεταβολή:      Ενημέρωση των παραγράφων A.III, Α.IV

Α. Όροι Χρήσης

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιγράφουν – μεταξύ άλλων – τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του site https://latoureiffellingerie.com. Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στον όρο «η Εταιρεία», ως τέτοια θα εννοείται είτε διαζευκτικά ή/και από κοινού η επιχείρηση με την επωνυμία ΛΑ ΤΟΥΡ ΑΙΦΕΛ ΛΙΝΖΕΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στη Στρατηγού Λέκκα 63, 151 22 Μαρούσι (Νέο Τέρμα), Αθήνα, Ελλάδα καθώς ή/και κάθε άλλο συνδεδεμένο με τις ως άνω εταιρείες, νομικό πρόσωπο, που ήθελε στο μέλλον συσταθεί.

Το https://latoureiffellingerie.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης εμπορευμάτων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ βρίσκεται Στρατηγού Λέκκα 63, 151 22 Μαρούσι (Νέο Τέρμα), Αθήνα, Ελλάδα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://latoureiffellingerie.com υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα του https://latoureiffellingerie.com μέσω της δημιουργίας και καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό για εμάς οι πελάτες μας να είναι πάντα ενημερωμένοι και διασφαλισμένοι και για το λόγο αυτό θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τους επισκέπτες / πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος https://latoureiffellingerie.com για τους παρακάτω όρους χρήσης.

ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://latoureiffellingerie.com διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://latoureiffellingerie.com έχουν διαβάσει προσεκτικά και έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης. Με την είσοδο του χρήστη στο διαδικτυακό αυτόν τόπο και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://latoureiffellingerie.com τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψη του https://latoureiffellingerie.com καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://latoureiffellingerie.com συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση στους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του https://latoureiffellingerie.com διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρίς προειδοποίηση, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές μέσα από τη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος https://latoureiffellingerie.com ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή προσθήκη πραγματοποιείται. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησης της εν λόγω αλλαγής στο διαδικτυακό χώρο https://latoureiffellingerie.com.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά πανδημία, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκύψει σχετικά με τη χρήση του διαδικτυακού χώρου ή για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το χρήστη.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου και η προστασία τους είναι σημαντική για εμάς. Στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ”) της ΕΕ. Η εταιρεία μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνίας, συναλλαγής και εν γένει αλληλεπίδρασής σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή με μια συνδεδεμένη επιχείρηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία μας και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις της δύνανται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις προσωπικές σας πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δύνανται επίσης να τις συνδυάζουν με άλλες πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν και να βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαφήμιση.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει δεδομένα από εσάς, μέσω της αλληλεπίδρασής της μαζί σας. Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για το σκοπό που προορίζονται. Η συλλογή και εν γένει επεξεργασία γίνεται για διάφορους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω. Μεταξύ των σκοπών αυτών είναι και η αποτελεσματική μας λειτουργία αλλά και για να σας παρέχουμε τις καλύτερες εμπειρίες με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όταν, για παράδειγμα, δημιουργείτε ένα λογαριασμό στο e-shop της εταιρείας, ή όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Βασιζόμαστε σε διάφορους νομικούς λόγους και δικαιώματα (“νομικές βάσεις”) για την επεξεργασία των δεδομένων, όπως η συγκατάθεσή σας, τα νόμιμα συμφέροντα μας, η ανάγκη σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων με εσάς, καθώς και η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Έτσι, η εταιρεία μας, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360º στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων BestPrice.gr στην οποία συμμετέχει.

Το BestPrice 360º επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα των επισκεπτών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και τη βελτίωση των ενεργειών marketing.

Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.

Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρεία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.

Επίσης, ενδέχεται να αποκτούμε δεδομένα από τρίτους. Προστατεύουμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τρίτους σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, καθώς και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο των δεδομένων. Όταν σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε. Ωστόσο, ορισμένες από τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα μας απαιτούν κάποια προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να σας παράσχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία. Εάν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και την παροχή ενός Προϊόντος ή μιας Υπηρεσίας σε εσάς, δε θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο Προϊόν ή την Υπηρεσία. Ομοίως, στις περιπτώσεις στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα βάσει του νόμου ή για τους σκοπούς σύναψης ή εκτέλεσης μιας σύμβασης με εσάς και δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δε θα μπορούμε να συνάψουμε και να εκτελέσουμε τη σύμβαση.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ανατρέχοντας στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος https://latoureiffellingerie.com.

IV. COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας για την αποθήκευση δεδομένων και τα οποία μπορούν να ανακληθούν από ένα διακομιστή web στον τομέα που τοποθέτησε το cookie. Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, για να αποθηκεύουμε και να σεβόμαστε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εισόδου, να καταπολεμούμε τις απάτες, να αναλύουμε τις επιδόσεις των προϊόντων μας και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω.

To https://latoureiffellingerie.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, κάνοντας την περιήγηση φιλικότερη στους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα https://latoureiffellingerie.com. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το https://latoureiffellingerie.com αλλά και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως π.χ. την Google για στατιστικούς σκοπούς. Ο ιστότοπός μας παρέχει περισσότερες επιλογές ρυθμίσεων για τα επί μέρους cookies. Περαιτέρω, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μη λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα.

Επιπλέον, η εταιρεία μας, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360º στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων BestPrice.gr στην οποία συμμετέχει.

Το BestPrice 360º επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα των επισκεπτών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και τη βελτίωση των ενεργειών marketing.

Έτσι, μόνο και εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.

Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρεία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα Cookies ανατρέχοντας στην Πολιτική Cookies και την Ασφάλεια Δεδομένων που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος https://latoureiffellingerie.com.

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το https://latoureiffellingerie.com δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site, μόνον όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρείας.

Το https://latoureiffellingerie.com δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το χρήστη. Σύνδεσμοι από τις σελίδες του https://latoureiffellingerie.com σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν συνιστούν σύσταση, έγκριση ή συμφωνία από πλευράς https://latoureiffellingerie.com.

Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται ως υπηρεσία πληροφόρησης και μόνο. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλους δικτυακούς τόπους και θα πρέπει να απευθύνει οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε εξωτερική σύνδεση με το διαχειριστή ή τον υπεύθυνο αυτής της ιστοσελίδας. Εάν επιλέξετε να ακολουθήσετε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, οι πολιτικές της εξωτερικής αυτής σελίδας τίθενται σε ισχύ μέχρι να επιστρέψετε στο https://latoureiffellingerie.com.

VI. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του https://latoureiffellingerie.com συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα του https://latoureiffellingerie.com και της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε πληροφορίας (συνολικά ή τμηματικά) παρέχεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

VII. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ – HYPERLINK BANNERS

Στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος https://latoureiffellingerie.com δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη / χρήστη να χρησιμοποιήσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, είτε τον παραπέμπουν σε εξωτερικές σελίδες που σχετίζονται με την εταιρεία είτε εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες στο profile του εκάστοτε χρήστη στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλέξει. H χρήση οποιουδήποτε από τους συνδέσμους που αφορούν τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους χρήσης του εκάστοτε δικτύου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://latoureiffellingerie.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οι επισκέπτες ή/και χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (websites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, του https://latoureiffellingerie.com μη ευθυνομένου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το https://latoureiffellingerie.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

VIII. ΑΓΟΡΕΣ

1.        Διαδικασία Αγοράς

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής. Πλοηγηθείτε στο https://latoureiffellingerie.com, επιλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και επιθυμείτε να αγοράσετε μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα του https://latoureiffellingerie.com. Προσθέστε τα στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» (SHOPPING BAG) κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο (BUTTON) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ (ΑDD TO BAG), το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας στο https://latoureiffellingerie.com. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε την παραγγελία σας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα της σύντομης διαδικασίας πληρωμής (CHECK OUT) προκειμένου να ολοκληρώσετε την αποστολή της παραγγελίας σας, αφού πρώτα συμπληρώσετε στα ανάλογα πεδία τα απαραίτητα στοιχεία σας που ζητούνται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας θα λάβετε από εμάς ένα ενημερωτικό e-mail με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική παραγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 698 5633163 (μέσω viber, what’s app ή skype) ή να τηλεφωνήσετε στο (+30) 211 0013345 ή στο (+30) 698 0153390.

2.        Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Στην περίπτωση που κάποιο από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την καταχώρηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δε σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω εμπορεύματος ή την αντικατάσταση του με άλλο εμπόρευμα που επιθυμείτε. Τα υπόλοιπα εμπορεύματα της παραγγελίας σας μπορούν να αποσταλούν κανονικά.

3.        Ασφάλεια & Κόστος Συναλλαγών

 • Προκειμένου να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σας σε λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας να προβείτε σε πληρωμή μέσω των εναλλακτικών δικτύων σε οιαδήποτε τράπεζα είστε πελάτης. Ενδεικτικά αναφέρουμε το ebanking ή τα ΑΤΜ. Το κόστος της εκάστοτε μεταφοράς εξαρτάται από το τιμοκατάλογο της εκάστοτε τράπεζας. Συστήνεται η μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών στην ίδια τράπεζα προκειμένου να επιτευχθεί ανέξοδη (€ 0,00) μεταφορά και άμεση διαθεσιμότητα του ποσού σε λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, έτσι ώστε να επιτευχθεί αμεσότερα η αποστολή της παραγγελίας σας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι αρμόδιο για την ασφάλεια της εκάστοτε συναλλαγής είναι το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω των Γενικών Όρων Συναλλαγής (Γ.Ο.Σ.) & του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή αλλιώς General Data Protection Regulation (GDPR) που έχετε υπογράψει μαζί του.
 • Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Πρόκειται για ένα σύγχρονο & ασφαλές περιβάλλον. Το κόστος της εκάστοτε συναλλαγής είναι μηδενικό (€ 0,00).
 • Προκειμένου να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού Paypal, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, μεταφέρεστε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον του Paypal. Πρόκειται για το ασφαλές περιβάλλον που γνωρίζετε, χρησιμοποιείτε και εμπιστεύεστε. Το κόστος της εκάστοτε συναλλαγής είναι μηδενικό (€ 0,00).
 • Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση της υπηρεσίας αντικαταβολής διεκπεραιώνονται από τον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής (courier) ο οποίος θα μεταφέρει την παραγγελία στην προκαθορισμένη από εσάς διεύθυνση. Το κόστος της εκάστοτε συναλλαγής καθορίζεται στο ποσό των € 2,50* για όλη την Ελλάδα.
 • Οι πελάτες, οι οποίοι δηλώνουν διεύθυνση αποστολής με Ταχυδρομικό Κώδικα 14123, 14561, 14564, 15121, 15122, 15123, 15124, 15125, 15126, 15233 & 15238, έχουν τη δυνατότητα επιλογής πληρωμής με κάρτα στην πόρτα τους. Το POS, το οποίο διαθέτει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είναι από την εταιρεία Cardlink και η συναλλαγή, εφόσον επιλεγεί, επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί μπροστά σας κατά την παράδοση της παραγγελίας σας. Το κόστος της εκάστοτε συναλλαγής είναι μηδενικό (€ 0,00).

* Διευκρινίζεται ότι στα ως άνω αναφερόμενα κόστη έχει ήδη συμπεριληφθεί Φ.Π.Α. 24%.

4.        Ακύρωση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την καταχώρηση και ολοκλήρωσή της στο https://latoureiffellingerie.com, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των προϊόντων και αυτά ευρίσκονται ακόμα εις χείρας μας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών του https://latoureiffellingerie.com μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση latoureiffellingerie@gmail.com ή στο
(+30) 698 5633163 (μέσω viber, what’s app ή skype) ή τηλεφωνικά στο (+30) 698 0153390. Σε ενδεχόμενο που έχει προηγηθεί η αποστολή της παραγγελίας σας και επιθυμείτε την ακύρωσή της, ανατρέξτε στην ενότητα Α.VIII.6 του παρόντος με τίτλο “Δικαίωμα Υπαναχώρησης / Επιστροφή Προϊόντος“.

5.        Παράδοση Παραγγελίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πραγματοποιεί παραδόσεις παραγγελιών με δύο τρόπους: α. με ίδια μέσα, β. με χρήση εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

α. Όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, ήτοι παράδοση με ίδια μέσα, η παράδοση αφορά παραγγελίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της έδρας της εταιρείας και πραγματοποιείται δωρεάν / ανέξοδα. Η περιοχή που εξυπηρετείται κατ’ αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνει τους Δήμους ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΠΕΥΚΗΣ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, μέρος του Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & μέρος του Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. Πιο συγκεκριμένα, τις περιοχές με Ταχυδρομικούς Κώδικες 14123, 14561, 14564, 15121, 15122, 15123, 15124, 15125, 15126, 15233 & 15238. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται ως εξής:

 • για καταχωρημένες παραγγελίες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και μέχρι τις 16:00, η παράδοση πραγματοποιείται αυθημερόν μέχρι τις 20:00 – κατόπιν επικοινωνίας,
 • για καταχωρημένες παραγγελίες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) μετά τις 16:00, η παράδοση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 20:00 – κατόπιν επικοινωνίας,
 • για καταχωρημένες παραγγελίες το Σαββατοκύριακο ή τις αργίες ανεξαρτήτως ώρας, η παράδοση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 20:00 – κατόπιν επικοινωνίας.

β. Όσον αφορά στην υπόλοιπη Ελλάδα, η παράδοση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.. Το κόστος για παράδοση παραγγελίας σε όλη την Ελλάδα ανέρχεται στα € 3,50*. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται σε διάστημα 1 – 3 εργάσιμων ημερών**.

Στην εκάστοτε περίπτωση παράδοσης με την Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., ενημερώνεστε με email για τον αριθμό (reference number) αποστολής με τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε την αποστολή σας ή να εξακριβώσετε σε ποιο σημείο της διαδικασίας παράδοσης βρίσκεται. Η αναζήτηση πραγματοποιείται:

 • για παράδοση στην Ελλάδα, στην ιστοσελίδα: https://www.elta-courier.gr/search ,
 • για παράδοση στην Κύπρο, στην ίδια με την ως άνω ιστοσελίδα (για όσο χρόνο βρίσκεται η αποστολή σας στην Ελλάδα) και στην ιστοσελίδα: https://www.kronosexpress.com/tracking-system-gr/ από τη στιγμή που θα παραδοθεί στην KRONOS Express.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε οιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία για τη διαδικασία παράδοσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών του https://latoureiffellingerie.com μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση latoureiffellingerie@gmail.com ή στο (+30) 698 5633163 (μέσω viber, what’sapp ή skype) ή τηλεφωνικά στο (+30) 210 6149104.

*    Διευκρινίζεται ότι στα ως άνω αναφερόμενα κόστη έχει ήδη συμπεριληφθεί Φ.Π.Α. 24%.
**  Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την ώρα καταχώρησης της παραγγελίας (πριν τη 13:00 ή μετά τη 13:00) και από την περιοχή προορισμού (αστική ή απομακρυσμένη).

6.        Δικαίωμα Υπαναχώρησης / Επιστροφής Προϊόντος

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, σύμφωνα με το Ν. 2251/1994. Μπορείτε να αποστείλετε τα προϊόντα με δικά σας έξοδα στη διεύθυνση Στρατηγού Λέκκα 63, 151 22 Μαρούσι με την ένδειξη ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.

Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και υποχρεούστε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το Προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

7.        Ελαττωματικό Προϊόν

Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε φωτογραφίες του προϊόντος, του δέματος/φακέλου με τα οποία το παραλάβατε και του παραστατικού (απόδειξης/τιμολογίου) μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση latoureiffellingerie@gmail.com ή μέσω viber, whats app ή skype στο (+30) 698 5633163.

Σε κάθε περίπτωση, θα συνεκτιμηθεί το χρονικό διάστημα από την ημέρα παράδοσης (είτε μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών είτε του αρχείου της εταιρείας για τις παραδόσεις με ίδια μέσα). Έτσι, αποκλείοντας το ενδεχόμενο του ελαττώματος λόγω κακής χρήσης του προϊόντος από τον αγοραστή, έχετε το δικαίωμα επιστροφής του. Μπορείτε να αποστείλετε τα προϊόντα στη διεύθυνση Στρατηγού Λέκκα 63, 151 22 Μαρούσι με την ένδειξη ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του. Τα έξοδα της επιστροφής θα αντιλογιστούν με τα έξοδα επαναποστολής του προϊόντος αντικατάστασης και ως εκ τούτου ΔΕΝ θα χρεωθείτε έξοδα αποστολής του προϊόντος αντικατάστασης.

Σε περίπτωση έλλειψης του συγκεκριμένου προϊόντος έχετε το δικαίωμα επιλογής άλλου προϊόντος από τον κατάλογο του ιστοτόπου μας. Αν το προϊόν αντικατάστασης είναι:

 • Μικρότερης αξίας από το ελαττωματικό, τότε η διαφορά θα σας επιστραφεί είτε σε λογαριασμό που θα μας υποδείξετε είτε με τη μορφή κουπονιού για επόμενη αγορά και η αποστολή του προϊόντος αντικατάστασης θα πραγματοποιηθεί άμεσα κατόπιν παραλαβής από πλευράς μας του ελαττωματικού προϊόντος,
 • Ίσης αξίας με το ελαττωματικό, τότε η αποστολή του προϊόντος αντικατάστασης θα πραγματοποιηθεί άμεσα κατόπιν παραλαβής από πλευράς μας του ελαττωματικού προϊόντος,
 • Μεγαλύτερης αξίας από το ελαττωματικό, τότε η αποστολή του προϊόντος αντικατάστασης θα πραγματοποιηθεί κατόπιν παραλαβής από πλευράς μας του ελαττωματικού προϊόντος και αφού πραγματοποιηθεί εξόφληση της διαφοράς με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας.

8.        Μη Παραλαβή Προϊόντος / Μη Παροχής Υπηρεσίας

Σε περίπτωση μη παραλαβής προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας εντός δέκα (10) ημερών, ενημερώστε μας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση latoureiffellingerie@gmail.com, στο (+30) 698 5633163 (μέσω viber, whats app ή skype) ή τηλεφωνικά στο (+30) 698 0153390.

 • Αν το αίτημα αφορά υπαιτιότητα της εταιρείας μας, τότε η παραγγελία θα σας αποσταλεί εκ νέου με μηδενικό κόστος τόσο ως προς την αξία της, αλλά και ως προς τα μεταφορικά της.
 • Αν το αίτημα αφορά υπαιτιότητα Τρίτου Προσώπου, Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, τότε θα υπάρξει ενημέρωση από πλευράς μας και είτε θα σας δοθούν οδηγίες/πληροφορίες για την παραλαβή του δέματός σας ή κατόπιν ανάκτησής του από την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), θα σας αποσταλεί εκ νέου με μηδενικό κόστος τόσο ως προς την αξία της, αλλά και ως προς τα μεταφορικά της.

Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει αναπροσαρμογή των χρόνων που αφορούν στις παραγράφους (3), (4) & (5) του παρόντος, ήτοι Ακύρωση της Παραγγελίας, Δικαίωμα Υπαναχώρησης και Ελαττωματικού Προϊόντος επί τη εμφανίσει.

IX. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς. Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την ισχύ τους, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενό τους, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα Δικαστήρια Αθηνών, των οποίων τη δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 

Β. Ασφάλεια Δεδομένων

 

I. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστοτόπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer). O διακομιστής βρίσκεται στη Γερμανία και ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία TopHost. Εκεί γίνεται η αποθήκευση των δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπο.

II. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ & ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

 • Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστοτόπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

III. ΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

IV. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 1. Όσον αφορά στις μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό σας σε λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέσω των εναλλακτικών δικτύων (π.χ. ebanking, ATM, phonebanking, κλπ), αρμόδιο για την ασφάλεια της εκάστοτε συναλλαγής είναι το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω των Γενικών Όρων Συναλλαγής (Γ.Ο.Σ.) & του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή αλλιώς General Data Protection Regulation (GDPR) που έχετε υπογράψει μαζί του.
 2. Όσον αφορά στις πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας, αυτές διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
 3. Όσον αφορά στις πληρωμές μέσω του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού Paypal, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, μεταφέρεστε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον του Paypal.
 4. Όσον αφορά στις πληρωμές μέσω αντικαταβολής, υπεύθυνη είναι η εταιρεία ταχυμεταφοράς courier ως  προς τον τρόπο που θα διεκπεραιώσει τη συναλλαγή. Διευκρινίζεται ότι, στον παρόντα χρόνο, η εταιρεία, στην οποία έχει ανατεθεί η ταχυμεταφορά, είναι η Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε..
 5. Όσον αφορά στις πληρωμές με κάρτα στην πόρτα σας, το POS, το οποίο διαθέτει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είναι από την εταιρεία Cardlink και η συναλλαγή, εφόσον επιλεγεί, επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί μπροστά σας.
 6. (Disclaimer) Διευκρινίζεται ότι, για λόγους ασφαλείας και αποτροπής οιασδήποτε κακόβουλης ενέργειας, κάθε περίπτωση παροχής στοιχείων της κάρτας, του ebanking ή οιουδήποτε άλλου οικονομικού/τραπεζικού στοιχείου μέσω τηλεφώνου ή κάθε μορφής μηνύματος (π.χ. ηλεκτρονικό), θα απορρίπτεται άμεσα. Για την ασφάλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των υπαλλήλων της, αλλά πρωτίστως της δικής σας, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε κάποιον από τους υπόλοιπους νόμιμους και εγκεκριμένους τρόπους πληρωμής. Η τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή έντυπη επικοινωνία στη διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Στρατηγού Λέκκα 63, 15122 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (latoureiffellingerie@gmail.com), στο τηλέφωνο (+30) 698 0153390 ή στο (+30) 698 5633163 (μέσω Viber, What’sapp ή Skype) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση, διευκρίνιση, πληροφορία, παραγγελία ή ερώτηση και OXI για πληρωμές.

 

Γ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

I. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου και η προστασία τους είναι σημαντική για εμάς. Στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ”) της ΕΕ. To ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://latoureiffellingerie.com συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

II. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Η ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://latoureiffellingerie.com συλλέγει ή λαμβάνει δεδομένα από εσάς μέσω του ιστότοπού μας, καθώς και μέσω εντύπων, εφαρμογών και συσκευών, ιστοτόπων προϊόντων στα κοινωνικά μέσα ή με άλλο τρόπο. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα είτε παρέχονται απευθείας από τους χρήστες είτε τα συλλέγουμε (π.χ. με τη χρήση cookies για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται οι ιστότοποι / εφαρμογές μας) είτε από τρίτα μέρη. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος https://latoureiffellingerie.com είναι:

 • Η ρητή συγκατάθεση και συναίνεση των χρηστών προς επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter).
 • Νομικοί λόγοι: όταν η επεξεργασία απαιτείται από τη νομοθεσία ή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση.
 • Έννομο συμφέρον: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα των χρηστών για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων της επιχείρησής μας εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

III. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://latoureiffellingerie.com επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό:

 • την επικοινωνία με τους χρήστες,
 • την ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με τις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. μέσω newsletter),
 • την κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων με τους χρήστες,
 • την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του και τη συμμόρφωση με τις νομικές του υποχρεώσεις,
 • την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου του.

IV. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://latoureiffellingerie.com σέβεται το δικαίωμα των χρηστών του στην προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Τα δικαιώματα των υποκειμένων έχουν ως εξής:

 • Δικαίωμα στην Ενημέρωση

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν σαφείς, διαφανείς & εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα & τον τρόπο ενάσκησης των δικαιωμάτων τους.

 • Δικαίωμα στην πρόσβαση

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί το ηλεκτρονικό κατάστημα σχετικά με εκείνους (με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών).

 • Δικαίωμα στη Διόρθωση

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή/και να τα συμπληρώσουν αν δεν είναι πλήρη.

 • Δικαίωμα στη Διαγραφή/Λήθη

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται το ηλεκτρονικό κατάστημα να διατηρεί νομικούς ή βάσιμους λόγους να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή

Οι χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων από το ηλεκτρονικό κατάστημα όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα μετακίνησης, αντιγραφής ή μεταφοράς δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων βάσει σύμβασης ή της συγκατάθεσής σας ή όταν η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κανονισμού και δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτων.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να καταργήσουν την εγγραφή τους στον ιστότοπο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να αρνηθούν τη λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης ή την κατάρτιση προφίλ.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων τους. Το εν λόγω δικαίωμα σημαίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών υπόκειται σε περιορισμούς και, συνεπώς, καθίσταται πλέον δυνατή η αποθήκευση αλλά όχι η περαιτέρω επεξεργασία αυτών. Αυτό ισχύει σε περιορισμένες περιπτώσεις που παρατίθενται στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και είναι οι εξής:

 1. Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για μια χρονική περίοδο που παρέχει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων,
 2. Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού ζητάει τον περιορισμό της χρήσης τους,
 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την εδραίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι που προβάλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Δικαίωμα υπαναχώρησης / επιστροφής προϊόντος

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, σύμφωνα με το Ν. 2251/1994. Μπορείτε να αποστείλετε τα προϊόντα με δικά σας έξοδα στη διεύθυνση Στρατηγού Λέκκα 63, 151 22 Μαρούσι με την ένδειξη ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.

Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και υποχρεούστε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το Προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

Τα ως άνω δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 23 ΓΚΠΔ. Για τον χειρισμό των εν λόγω αιτημάτων, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://latoureiffellingerie.com υποχρεούται να αιτηθεί επιβεβαίωση των στοιχείων και της ταυτότητας του υποκειμένου προτού προχωρήσει στην ικανοποίηση αυτών.

V. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://latoureiffellingerie.com διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρονικό διάστημα τα χρειάζεται και για το σκοπό για τον οποίο τα διατηρεί (π.χ. για όσο διάστημα διατηρείτε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κλπ) στo πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://latoureiffellingerie.com ενδέχεται να διατηρεί κάποια προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τη συμμόρφωσή του με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. φορολογική και εμπορική νομοθεσία) καθώς και για να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.

VI. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει ο ανωτέρω για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του τυγχάνει o

Δημήτρης Μάλλιος (+30 698 0153390 / latoureiffellingerie@gmail.com).

VII. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Εξ’ αυτού του λόγου σας συνιστούμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

VIII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://latoureiffellingerie.com χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνήστε με το γραφείο αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση latoureiffellingerie@gmail.com ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση:
Στρατηγού Λέκκα 63, 151 22 Μαρούσι, Αθήνα.

 

Δ. Πολιτική Cookies

 

I. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας για την αποθήκευση δεδομένων και τα οποία μπορούν να ανακληθούν από ένα διακομιστή web στον τομέα που τοποθέτησε το cookie. Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, για να αποθηκεύουμε και να σεβόμαστε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εισόδου, να καταπολεμούμε τις απάτες, να αναλύουμε τις επιδόσεις των προϊόντων μας και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω.

To ηλεκτρονικό κατάστημα https://latoureiffellingerie.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, κάνοντας την περιήγηση φιλικότερη στους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

II. ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ & ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ 

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα https://latoureiffellingerie.com. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το https://latoureiffellingerie.com αλλά και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως π.χ. την Google για στατιστικούς σκοπούς.

III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ COOKIES

 • Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την πλοήγηση, την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας, την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του e-shop μας.

 • Cookies Επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας τις διάφορες σελίδες, συλλέγοντας και αναφέροντας ανώνυμα πληροφορίες ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 • Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγησή σας στο site μας, όπως το όνομα χρήστη, το συνθηματικό εισόδου κτλ ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας, παρέχοντας βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Επιπλέον, βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies δε μας παρέχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δε δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση του ιστοτόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

 • Cookies Διαφήμισης

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να σας προβάλλουμε διαφημίσεις και για να σας στέλνουμε μηνύματα προώθησης που ταιριάζουν περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή εξατομικευμένων προσφορών για τον χρήστη, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την καταγραφή της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτά τα Cookies ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφτεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά.

IV. ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΑ COOKIES

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και μπορείτε είτε να αποφασίσετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά, είτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μπορείτε να δείτε τα cookies που έχουν οριστεί στη συσκευή σας και του τρόπου διαχείρισης και διαγραφής τους επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.

V. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ COOKIES

Η παρούσα Πολιτική Cookies δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Εξ’ αυτού του λόγου σας συνιστούμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση & καλές αγορές από την ιστοσελίδα μας.

 

Ιστορικότητα Μεταβολών:
i.   15.10.2021_Ενημέρωση των παραγράφων: A.VIII.3, A.VIII.5, Β.IV
ii.  20.10.2021_Ενημέρωση των παραγράφων: A.VIII.3, Β.IV, Γ.IV
iii. 09.03.2023_Ενημέρωση των παραγράφων: A.VIII.3, Β.IV, Γ.IV

follow us on @instagram
like us on @facebook
tweet us on @twitter

Για να μαθαίνετε νέα μας...

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, τις νέες κυκλοφορίες προϊόντων, τις νέες μας συνεργασίες, αλλά και για να λάβετε κουπόνι έκπτωσης 10% για επόμενη παραγγελία σας...

Επωνυμία:
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
Γ.Ε.ΜΗ.:
Διεύθυνση:
Σταθερό Τηλέφωνο:
Κινητό Τηλέφωνο:
Viber, What'sApp, Skype:
e-mail:

ΛΑ ΤΟΥΡ ΑΙΦΕΛ ΛΙΝΖΕΡΙ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
801518833
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
158385701000
Στρατηγού Λέκκα 63, 151 22 Μαρούσι (Νέο Τέρμα), Αθήνα, Ελλάδα
(+30) 211 00 13 345
(+30) 698 01 53 390
(+30) 698 56 33 163
latoureiffellingerie@gmail.com